• تمامی پروژه ها

پروژه ها به تفکیک استان ها
پروژه ها به تفکیک نوع فعالیت
 

خانه بهداشت روستای بیهود

هدف Rl. 5000000
مبلغ دریافت شده Rl. 0
مبلغ باقی مانده Rl. 5000000
روز (ها) سپری شده تعداد
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی
0 / تعداد
21 تیر 1398
9 مرداد 1398
0%

پایگاه اورژانس جاده ای شهر کاخک

هدف Rl. 100000000
مبلغ دریافت شده Rl. 7000000
مبلغ باقی مانده Rl. 93000000
روز (ها) سپری شده تعداد
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی
1 / تعداد
23 تیر 1398
9 مرداد 1398
7%

مرکز بهداشتی درمانی و آزمایشگاه مرکزی شادروان علی جان شکیبایی

هدف Rl. 100000000
مبلغ دریافت شده Rl. 30000
مبلغ باقی مانده Rl. 99970000
روز (ها) سپری شده تعداد
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی
3 / تعداد
14 تیر 1398
1 بهمن 1398
0%

حمایت از بیماران نیازمند

هدف Rl. 100000000
مبلغ دریافت شده Rl. 1250000
مبلغ باقی مانده Rl. 98750000
روز (ها) سپری شده 1526
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی
5 / تعداد
4 شهریور 1398
6 دی 1403
1%

حمایت از بیماران مبتلا به کرونا

هدف Rl. 100000000
مبلغ دریافت شده Rl. 23200000
مبلغ باقی مانده Rl. 76800000
روز (ها) سپری شده 799
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی
11 / تعداد
16 فروردين 1399
9 دی 1401
23%