کمک 2500 میلیون ريالي خير بردسكني برای ساخت بخش اطفال


مدیر عامل مجمع خیرین سلامت شرستان بردسکن از کمک 2500 میلیون ريالي خیری به نام آقای حاج عبدالمحسن محسنی برای احداث بخش اطفال بیمارستان وليعصر(عج) آن شهرستان خبر داد. که عملیات ساخت آن شروع و تاکنون فنداسیون،اسکلت آهن و سقف آن اجرا گرديده است.