کمک 2000 میلیون ريالي خير بردسكني مقیم لندن برای ساخت بخش دیالیز

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت شرستان بردسکن گفت : آقای حسن نعیمی شهروند بردسکنی مقیم لندن مبلغ 2000 میلیون ريال بابت ساخت بخش دیالیز بیمارستان ولی عصر( عج ) اهداء نمودند. که عملیات ساخت آن شروع و تا کنون فنداسیون،اسکلت آهن و سقف آن اجرا شده است.